Участвайте във Фейсбук играта на Velocafe.bg и спечелете уникална фланелка

Вижте как да участвате в нашата Фейсбук игра

Velocafe.bg започва игра в своя профил във Фейсбук, чрез която двама от вас могат да спечелят фланелки с уникален вело дизайн. Прочетете официалните правила на играта:

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ХАРЕСАЙ, СПОДЕЛИ, СПЕЧЕЛИ”

1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Участниците в играта „ХАРЕСАЙ, СПОДЕЛИ, СПЕЧЕЛИ”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официалните правила.

1.2. Официалните правила се публикуват на интернет страницата на „ВЕЛОКАФЕ БГ“ ООД www.velocafe.bg в специално създадена в сайта публикация за играта „ХАРЕСАЙ, СПОДЕЛИ, СПЕЧЕЛИ” и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на страница www.velocafe.bg

1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Официалните правила на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда от „ВЕЛОКАФЕ БГ“ ООД с ЕИК 203277823, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Уилям Гладстон” No 60, ет. 2, ап. 9, наричано по-нататък Организатор.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България във Фейсбук.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, които имат профил във Фейсбук.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира в 09:00 ч. на 10.11.2015 и продължава до 23:59 ч. на 22.11.2015 г. българско време.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Наградите, които може да бъдат спечелени при участие в Играта, са две тениски с дизайнерски щампи, достъпни в онлайн магазина на Организатора www.velocafe.bg/shop.

6.2. Не се допуска замяна на спечелените награди с тяхната парична равностойност.

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. Участието в играта не е обвързано със задължение за закупуване на стока или услуга от Организатора.

7.2. На 10.11.2015 г. в 9:00 ч. на стената на официалната страница на VELOCAFE.BG във Фейсбук ще бъде публикуван пост със снимка, разясняващ правилата на Играта. За да участва в играта участникът трябва да хареса страницата VELOCAFE.BG във Фейсбук (https://www facebook.com/Velocafe.bg/), да напише като коментар тениска с кой от двата дизайна би искал да получи – с коментар „LOVE” за дясната тениска от снимката или “BRAINS TRAVEL ON BIKES” за лявата тениска от снимката, както и да сподели снимката (с настройка за поверителност: публично) на стената си. Всеки, който хареса снимка и коментира съгласно горните правила в рамките на периода на провеждане на Играта ще се счита за участник в Играта. Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградата еднократно, независимо от броя участия.

7.3. След изтичане на периода на провеждане на Играта на случаен принцип ще бъдат изтеглени двама печеливши. Техните имена ще бъдат обявени на 23.11.2015 г. в 19:00 ч. на официалната страница на VELOCAFE.BG във Фейсбук и на интернет адрес www.velocafe.bg.

7.4. Потребители, които са коментирали и споделили снимка, след изтичане на периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в тегленето на наградата.

7.5. С публикуването на коментар участникът декларира и гарантира следното:

7.5.1. Коментарът няма да съдържа: неподходящо съдържание, като под неподходящо съдържание ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректносъдържа:

а) обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на VELOCAFE.BG и/или негови работници/служители;

б) съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;

7.5.2. Коментари, които нарушават горните изисквания ще бъдат дисквалифицирани от участие при разпределяне на наградата. Организаторът и неговите представители си запазват право да изтрият коментари, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на спечелилия участник, който трябва да отговаря на настоящите Правила за участие в Играта.

8.2. За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, адрес за доставка на наградата на територията на Република България, имейл и телефон за връзка, като изпрати данните си в лично съобщение на официалната страница на VELOCAFE.BG във Фейсбук или на имейл info@velocafe.bg в 4-дневен (четиридневен) срок от обявяването на победителя.

8.3. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта, за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда и за целите по настоящите Правила. Всички предоставени от спечелилия награда участник на Организатора лични данни са защитени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

8.4. Представител на Организатора ще се свърже с печелившия на предоставения от него телефон и/или имейл за контакт за уточняване на подробностите по предоставянето на наградата в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на данните за контакт от печелившия.

8.5. Ако Организаторът не успее да се свърже със спечелилия участник на посочения от него телефон и/или имейл в рамките на 3 (три) работни дни, наградата се пази още 3 (три) работни дни. Печелившият, непотърсил наградата си в посочения срок, губи правата си върху същата. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен на случаен принцип участник, който отговаря на условията за участие в Играта.

8.6. Ако спечелилият награда участник не отговори на изпратеното уведомление чрез лично съобщение на официалната страница на VELOCAFE.BG във Фейсбук или на имейл info@velocafe.bg в 4-дневен (четиридневен) срок, той губи правото си да получи наградата. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ участник, избран на случаен принцип, който отговаря на условията за участие в Играта.

8.7. Получаването на наградите няма да е свързано с допълнителни разходи за печелившия, в това число за доставка и ще се осъществи при спазване на Общите условия на Организатора.

8.8. Наградата не може да се прехвърля на трети лица и не може да се разменя с паричната и равностойност.

8.9. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен имейл адрес, непълен или неточен адрес за доставка на наградата. В този случай Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг изтеглен на случаен принцип участник, който отговаря на условията за участие в тегленето на наградата.

8.9. С доставката на наградата на предоставения от печелившия по реда на тези Правила адрес на доставка, се приема, че наградата е надлежно получена от печелившия.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие или при забавяне в доставката на награди, причинени от форсмажорни обстоятелства, технически проблеми или други събития от извънреден характер. Организаторът не носи отговорност за невъзможност от страна на печелившия участник да получи наградата си по независещи от Организатора причини.

9.2. Участието на всеки участник в Играта e изцяло по негова собствена воля, на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за каквито и да било вреди, причинени на участника или на трети лица при или във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено от Организатора.

9.3. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и профилни Фейсбук снимки могат бъдат публикувани на стената на страницата VELOCAFE.BG във Фейсбук и на интернет страницата на www.velocafe.bg. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта след края на периода на провеждането ѝ.

Velocafe.bg
Повече в Събития
Първи кръг от BG Urban Series през погледа на Velocafe

На 15 май, за втора поредна година, се проведе състезанието по градско спускане в гр. Плевен. То беше първият кръг...

Затвори